Naručitelj Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene za razdoblje od 12 mjeseci, evidencijski broj VN 110-2/24.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj je objavio u "novom" Elektroničkom oglasniku javne nabave RH dana 22. veljače 2024. godine u trajanju do 28. veljače 2024. godine. 

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da mogu elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom.

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima objavljeno je dana 29. veljače 2024. godine u "novom" EOJN RH.