Naručitelj Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Mali Iž – Sanacija i adaptacija Turističko-informativnog centra u poslovno-stambenoj zgradievidencijski broj nabave: MN 090-37/20.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 31. prosinca 2020. godine u trajanju do 8. siječnja 2021. godine. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili na adresu elektroničke pošte naručitelja javna.nabava@grad-zadar.hr .