Naručitelj Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave: Izgradnja novog Gradskog groblja Grada Zadra, evidencijski broj MN 060-20/21.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 9. rujna 2021. godine u trajanju do 15. rujna 2021. godine. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili na adresu elektroničke pošte naručitelja javna.nabava@grad-zadar.hr.