Naručitelj Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Uspostava I. faze ITS-a u sklopu projekta Razvoj i implementacija ITS-a i rekonstrukcija prometnice sa prioritizacijom vozila javnog prijevoza i biciklističkom stazom u gradu Zadru, evidencijski broj VN 050-1/21.

Ponovljeno prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 27. kolovoza 2021. godine u trajanju do 2. rujna 2021. godine. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili na adresu elektroničke pošte naručitelja javna.nabava@grad-zadar.hr.