Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Opremanje interijera Providurove palače – faza 3 i faza 4,  evidencijski broj nabave: MN 080-29/22.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 25. kolovoza 2022. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2022/S 0F2-0033807

Rok za dostavu ponuda je 26. rujna 2022. godine do 11:00 sati.