Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Niveliranje terena i izgradnja grobnica na NGGGZ, cjelina G1, grobna polja: V, VI i VIII - ponovljeni postupak,  evidencijski broj nabave: MN 060-37/23.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 13. rujna 2023. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2023/S 0F2-0038462

Rok za dostavu ponuda je 13. listopada 2023. godine do 13:00 sati.