Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu:  Najam, montaža, dostava šatora s drvenim podnicama, evidencijski broj nabave BP 24/16.
Krajnji rok za dostavu ponuda je 26. listopada 2016. godine do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.