Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: " Najam kućica za izlaganje i prodaju proizvoda na manifestaciji Advent u Zadru za 2017. godinu ", evidencijski broj nabave JP  41/17.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 03. listopada 2017. do 14:00 sati.

Sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi postupaka nabave jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra, br. 6/17) dana 11. listopada 2017. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

5 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.