Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Nadzor nad građenjem i koordinator II za izgradnju pristupne ceste PZ Crno 2. faza, evidencijski broj nabave JP 060-63/21.

Rok za dostavu ponuda je 19. siječnja 2022. godine do 13:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

2 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.