Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Nabava usluge upravljanja projektom gradnje infrastrukture poduzetničke zone Crno - faza I, evidencijski broj nabave MN 050-13/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 11. listopada 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0037558

Rok za dostavu ponuda je 8. studenog 2021. godine do 13:00 sati.