Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu: "Nabava usluge izrade energetskog certifikata za stanove i poslovne prostore u vlasništvu Grada Zadra", evidencijski broj nabave JP 6/17.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. veljače 2017. do 14:00 sati., evidencijski broj nabave JP 6/17.

Sukladno članku 9. stavak 18. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti od 30. siječnja 2014. godine i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika od 22. listopada 2014. godine, dana 15. ožujka 2017. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s preslikom Zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, te se dostava smatra obavljenom istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

3 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.