Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava robe za potrebe kuhinje Grada Zadra, evidencijski broj nabave JP 020-2/23.


Rok za dostavu ponuda je 3. ožujka 2023. godine do 13:00 sati. 


Poziv na dostavu ponude može se preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr.


Sukladno članku 19. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 9/22) dana 15. ožujka 2023. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, a isti se mogu preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr.
Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.