Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava opreme za implementaciju pilot aktivnosti za poboljšanje turističke pristupačnosti u sklopu projekta Tourism4All, evidencijski broj nabave JP 050-29/21.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 27. travnja 2021. godine do 14:00 sati.

Sukladno članku 18. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 1/19) dana 15. lipnja 2021. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

 

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

5 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.