Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Nabava eurodizela i eurosupera 95 za potrebe automobila i broda u 2018. godini, evidencijski broj nabave JP  79/17.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 08. prosinca 2017. do 14:00 sati.

Sukladno članku 17. Pravilnika o provedbi postupaka nabave jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra, br. 6/17) dana 22. prosinca 2017. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude s Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

2 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.