Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma u predmetu nabave montaža, opremanje, organizacija rada i upravljanje mobilnim natkrivenim klizalištem u Zadru,  evidencijski broj nabave MN 1/13. Poziv na nadmetanje objavljen je 16.09.2013.g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2013/S 002-0077627.