Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izvođenje kamenoklesarskih i građevinsko obrtničkih radova na održavanju javnih i prometnih površina, evidencijski broj nabave: MN 110-30/20.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 25. siječnja 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0003099

Krajnji rok za dostavu ponuda je 15. veljače 2021. godine do 13:00 sati.