Grad Zadar pokrenuo je postupak nabave bagatelne vrijednosti u predmetu:  Izvođenje građevinskih radova na uklanjanju ruševina u Gradu Zadru u 2017. godini. BP 3/17.
Krajni rok za dostavu ponuda je 25. siječnja 2017. godine do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

3 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.