Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izvođenje građevinskih radova na uklanjanju ruševina u Gradu Zadru sa namjerom sklapanja okvirnog sporazuma sa jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od dvije godine, evid. br. MN 38/13. Poziv za nadmetanje objavljen je 26.08.2013. g. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem: 2013/S 002-0072298.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18.09. 2013.g. do 14:00 sati.