Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Izvođenje građevinskih radova i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva Grada Zadra, evidencijski broj nabave JP 110-88/20.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. prosinca 2020. godine do 13:00 sati.

Sukladno članku 18. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 1/19) dana 5. siječnja 2021. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

4 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.