Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Izvođenje građevinskih radova i uklanjanje protupravno postavljenih predmeta i roba za potrebe Komunalnog redarstva Grada Zadra, evidencijski broj nabave JP 110-52/20.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 1. prosinca 2020. godine do 14:00 sati.

Temeljem članka 21. stavak 3. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave („Glasnik Grada Zadra“, br. 1/19) Naručitelj dana 30. studenog 2020. godine objavljuje Obavijest o poništenju postupka nabave, te ista postaje izvršna istekom dana objave.

 

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

3 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.