Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Izrada studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi za izgradnju sortirnice - postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpada na zadarskom području, evidencijski broj nabave JP 060-76/19.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 2. listopada 2019. godine do 13:00 sati.

Sukladno članku 18. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 1/19) dana 22. listopada 2019. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda. Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

6 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.