Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Izrada projekta sanacije pročelja i krova Veslačkog doma u Zadru,  evidencijski broj nabave: JP 080-89/23.

 
Rok za dostavu ponuda je 22. rujna 2023. godine do 13:00 sati. 


Poziv na dostavu ponude može se preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr.

Sukladno članku 19. stavak 4. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave ("Glasnik Grada Zadra", br. 10/23) dana 3. listopada 2023. godine objavljena je Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude sa Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda, a isti se mogu preuzeti na https://ejednostavnanabava.inzad.hr.
Obavijest o odabiru postaje izvršna istekom dana objave.