Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izrada interpretacijskog koncepta Integriranog kulturnog programa grada Zadra - "Projekt ZADAR BAŠTINI", evid.br. MN 050-4/19.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 23. kolovoza 2019. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2019/S 0F2-0033888 .

 

 Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. rujna 2019. godine do 11:00 sati.