Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja pristupne ceste PZ Crno –II.faza, evidencijski broj nabave MN 060-32/21.

Obavijest o nadmetanju objavljena je 28. rujna 2021. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2021/S 0F2-0034711

Rok za dostavu ponuda je 20. listopada 2021. godine do 13:00 sati.