Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Izgradnja i rekonstrukcija dijela ulice Otočkog Bataljuna, evid. br. MN 21/12. Poziv za nadmetanje objavljen je 23.01.2013. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem2013/S 002-0005461.