Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u predmetu nabave: Energetski pregled i projekt modernizacije javne rasvjete, evid. br. MN 11/14. Poziv na nadmetanje objavljen je 22.10.2014. u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina pod brojem  2014/S 002-0048410. 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11.11.2014.g. do 13,00 sati.