Temeljem članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 11/15), Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra, o b j a v l j u j e

POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2019. godinu

Grad Zadar u potpunosti financira rad slijedećih kulturnih ustanova i institucija:

Grad značajno pomaže i niz kulturnih institucija i manifestacija: