Temeljem članka 1. i 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 11/15), Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra,

o b j a v l j u j e                                                                     

POZIV

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Grada Zadra za 2018. godinu

 Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Zadra su kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Zadar, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe.

Grad Zadar u potpunosti financira rad slijedećih kulturnih ustanova i institucija:

Grad značajno pomaže i niz kulturnih institucija i manifestacija: