Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: " Sanacija Komunjskog magazina (stare uljare) na Premudi ", evidencijski broj nabave JP  66/17.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 19. rujna 2017. do 11:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

1 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.