Naručitelj Grad Zadar priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave: Nabava lož ulja za razdoblje od četiri godine, evid.br. VN 030-1/19.

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima naručitelj je objavio u Elektroničkom oglasniku javne nabave dana 08. kolovoza 2019. godine u trajanju do 16. kolovoza 2019. godine. Svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu dostaviti eventualne primjedbe i prijedloge putem Elektroničkog oglasnika javne nabave ili na adresu elektroničke pošte naručitelja javna.nabava@grad-zadar.hr.