Grad Zadar pokrenuo je postupak jednostavne nabave u predmetu: Najam fotokopirnih aparata za razdoblje od dvije godine, evidencijski broj nabave JP 020-7/20.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. veljače 2020. do 14:00 sati.

Poziv na dostavu ponude

Za preuzimanje dokumentacije molimo popunite obrazac:

1 dokumenta dostupna za preuzimanje

Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama dokumentacije putem e-mail adrese navedene prilikom preuzimanja.