Savjetovanje s javnošću II – izmjene i dopune
Nacrt prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 3. listopada 2018. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade, prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 10. listopada 2018. godine.

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

komunalno.savjetovanje@grad-zadar.hr