Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra
Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra

Sukladno članku 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09,28/10,3/13,9/14,2/15-pročišćeni tekst,3/18 i 7/18-pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zadra je dana 04. rujna 2019. godine donio Zaključak (KLASA:400-01/19-01/14, URBROJ:2198/01-2-19-2) kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Zadra, prema tekstu u privitku.

 Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13,85/15) Nacrt prijedloga Pravilnika javno se objavljuje na stranicama Grada Zadra radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi, prijedloga i mišljenja na Nacrt Pravilnika je 30 dana od dan objave odnosno do 4. listopada 2019. godine.

 Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se slati na e-mail adresu ured.grada@grad-zadar.hr