Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa  javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra
Javno savjetovanje o Nacrtu Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra

 

Sukladno članku 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09,28/10,3/13,9/14,2/15 – pročišćeni tekst,3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20), Gradonačelnik Grada Zadra donio je Zaključak KLASA: 630-01/20-01/01 URBROJ: 2198/01-2-20-2 od 5. svibnja 2020. godine, kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Zadra, prema tekstu u privitku.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) Nacrt prijedloga Pravilnika javno se objavljuje na stranicama Grada Zadra radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi, prijedloga i mišljenja na Nacrt Pravilnika je 30 dana od dan objave, odnosno do 10. lipnja 2020. godine.

 Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se slati na e-mail adresu: tehnicka.kultura@grad-zadar.hr