Javno savjetovanje o Nacrtu Izmjene Pravilnika o financiranju  javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra
Javno savjetovanje o Nacrtu Izmjene Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra

Sukladno članku 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19 i 2/20), Gradonačelnik Grada Zadra donio je Zaključak KLASA: 400-01/19-01/14 URBROJ: 2198/01-2-20-8 od 7. svibnja 2020. godine, kojim se utvrđuje Nacrt Izmjene Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra, prema tekstu u privitku.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15) Nacrt Izmjene Pravilnika javno se objavljuje na stranicama Grada Zadra radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi, prijedloga i mišljenja na Nacrt Izmjene Pravilnika je 30 dana od dana objave, odnosno do 10. lipnja 2020. godine.

Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se slati na e-mail adresu: ured.grada@grad-zadar.hr