Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi „Dvije palače“
Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi „Dvije palače“

Sukladno članku 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/09,28/10,3/13,9/14,2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Zadra donio je Zaključak KLASA: 612-01/21-01/164 URBROJ: 2198/01-2-21-2 od 14. listopada 2021. godine, kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Odluke o osnivanju Javne ustanove u kulturi „Dvije palače“, prema tekstu u privitku.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) Nacrt prijedloga Pravilnika javno se objavljuje na stranicama Grada Zadra radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi, prijedloga i mišljenja na Nacrt Pravilnika je 30 dana od dana objave, odnosno do 15. studenoga 2021. godine.

 Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se slati na e-mail adresu: kultura@grad-zadar.hr.