Nacrt Odluke o osnivanju  Javne ustanove „Centar za umjetnost, kulturu i mlade“
Nacrt Odluke o osnivanju Javne ustanove „Centar za umjetnost, kulturu i mlade“

Sukladno članku 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09,28/10,3/13,9/14,2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Zadra donio je Zaključak KLASA: 612-01/22-01/15 URBROJ: 2198/01-2-22-5 od 7. srpnja 2022. godine, kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o osnivanju  Javne ustanove „Centar za umjetnost, kulturu i mlade“, prema tekstu u privitku.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Nacrt Odluke javno se objavljuje na stranicama Grada Zadra radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi, prijedloga i mišljenja na Nacrt Odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 12. kolovoza 2022. godine.

 Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se slati na e-mail adresu: kultura@grad-zadar.hr