Nacrt odluke o radu Centra za mlade
Nacrt odluke o radu Centra za mlade

Sukladno članku 36. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2-15 -pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23- pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Zadra donio je Zaključak KLASA: 612-01/24-01/08 URBROJ: 2198/01-12-24-2 od 18. lipnja 2024. godine, kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o radu "Centra za mlade", prema tekstu u privitku.
Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Nacrt Odluke javno se objavljuje na stranicama Grada Zadra radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
Rok za dostavu primjedbi, prijedloga i mišljenja na Nacrt Odluke je 15 dana od dana objave, odnosno do 2. srpnja 2024. godine. Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se slati na e-mail adresu: kultura@grad-zadar.hr