Održivo gospodarenjem otpadom
Održivo gospodarenjem otpadom

Od druge polovice 20. stoljeća, kao posljedica ubrzanog razvoja tehnologija i iskorištavanja prirodnih resursa bez kontrole, porastom broja stanovnika i njihovom koncentracijom u velike gradove, nametnuo se problem gomilanja otpada i nužnost rješavanja tog problema. 


Gospodarenje otpadom je djelatnost koja ima veliki gospodarski potencijal, ali i nadilazi svoju ekonomsku dimenziju i postavlja pred svakog čovjeka veliki zadatak – očuvati okoliš za buduća pokoljenja. Kako bismo postigli ciljeve definirane Zakonom o održivom gospodarenjem otpadom, potrebno je poštivati red prvenstva u postupanju s otpadom:

  •          sprječavanje nastanka otpada,
  •          priprema za ponovnu uporabu,
  •          recikliranje,
  •          drugi postupci oporabe,
  •          zbrinjavanje otpada.

Gradsko vijeće Grada Zadra je, na svojoj sjednici od 1. ožujka 2018. godine, donijelo Plan gospodarenja otpadom Grada Zadra, na razdoblje od šest godina.

 

Sve informacije o lokacijama i građevinama za odvojeno prikupljanje otpada građani mogu pronaći na navedenim linkovima:

Interaktivna karta spremnika i građevina za komunalni otpad na području Grada Zadra

Lokacije zelenih otoka na području Grada Zadra

Raspored mobilnog reciklažnog dvorišta

 

AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA

Pravna i fizička osoba-obrtnik može na području Grada Zadra, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom, organizirati akciju prikupljanja otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja, ukoliko ishodi suglasnost upravnog odjela Grada Zadra nadležnog za zaštitu okoliša.

Zahtjev za suglasnost se podnosi najmanje dva mjeseca prije početka akcije. Zahtjev možete preuzeti na donjoj poveznici.

Trajanje akcije ograničeno je na najviše 30 dana.

Osoba koja organizira akciju smatra se vlasnikom prikupljenog otpada i dužna je osigurati predaju prikupljenog otpada osobi koja posjeduje važeću dozvolu za gospodarenje otpadom.

Nadzor nad provedbom akcije obavlja komunalni redar.

Osoba koja organizira akciju dužna je ovom upravnom odjelu Grada Zadra, u roku od 8 (osam) dana od završetka akcije, dostaviti izvješće o provedenoj akciji.

Ako osoba organizira do dvije akcije prikupljanja otpada u istoj kalendarskoj godini u dvije različite jedinice lokalne samouprave, ne smatra se da obavlja djelatnost gospodarenja otpadom.

 

Divlja odlagališta građani mogu prijaviti na sljedeće kontakte:

Odsjek za komunalno redarstvo
tel: 023 208-124; 208-125; 208-126; 208-127
E-pošta: edo.fantela@grad-zadar.hrkomredarstvo@grad-zadar.hr

Odsjek za zaštitu okoliša
Tel: 023  208-120, 023 208-111
E-pošta: okolis@grad-zadar.hr