1. kolovoza 2018.

 1. Zaključak o sufinanciranju redovitog 10-satnog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača u pedagoškoj 2018./2019. godini
 2. Zaključak o odabiru ponude društva GiN Company d.o.o. za izradu projektne dokumentacije na dijelu kanalizacijske sekundarne mreže u naselju Kožino Gornje
 3. Zaključak o odabiru ponude društva Aniva inženjering d.o.o. za izgradnju kanalizacijske mreže u ulicama koje gravitiraju na ulicu Nikole Tesle

2. kolovoza 2018.

 1. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste za nekretnine koje čine ulicu Ive Tijardovića
 2. Zaključak o odabiru ponude društva Konus d.o.o. za uslugu stručnog nadzora radova izgradnje križanja Ulice Put Bokanjca i Jurja Križanića – Faza 1

6. kolovoza 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na pomoćnom igralištu dvorane Jazine
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri na terasama restorana „Eat me“ i caffe bara „Bizarre“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije u staroj jezgri Dračevca
 4. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije na platou Hotela Iž
 5. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

7. kolovoza 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija proslava vjenčanja u Konobi „Kraljevski vinogradi“ u Petrčanima

8. kolovoza 2018.

 1. Zaključak o odobrenju korištenja javnih površina Udruzi Zadar snova
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

9. kolovoza 2018.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Donat d.o.o. za nabavu usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju i sanaciju nogostupa na području Bokanjca
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija ispred noćnog kluba „Ledana“

10. kolovoza 2018.

 1. Odluka o sadržaju Strateške studije o utjecaju Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija na okoliš

13. kolovoza 2018.

 1. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova na terasi caffe bara „La Bodega“, tijekom turističke sezone, TD „Ikadane“ d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacije „Belafuša fešta“ na sportskom igralištu „Brodarica“
 3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija - fešte na mulu u Olibu

16. kolovoza 2018.

 1. Zaključak o davanju u zakup javne površine na Obali kralja Petra Krešimira IV, društvu Yellow ball j.d.o.o.
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Yellow ball j.d.o.o.
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i „Dišpet“

17. kolovoza 2018.

 1. Obavijest o odabiru ponude zajednice ponuditelja Hart Perović d.o.o., Navigator d.o.o. i UOA Denis Koren za nabavu usluge izrade tehničke dokumentacije za uređenje biciklističkih staza na otocima Molatu, Olibu i Ižu
 2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Društvu Stanaraca
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskom društvu likovnih umjetnika Zadar

21. kolovoza 2018.

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Inženjerski ured Banaj d.o.o. za usluge izrade tehničke dokumentacije i prijave projekta „Izgradnja vatrogasnog doma“ i „Rekonstrukcija sportsko-rekreacijskog centra u naselju Crno"
 2. Zaključak o davanju odobrenja za obavljanje djelatnosti prigodne prodaje u šatoru TD Lidl Hrvatska d.o.o.k.d.
 3. Zaključak o davanju u zakup javne površine na lokaciji Gradsko groblje – Ulica Franka Lisice, TD Nasadi d.o.o.
 4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Vespa klubu Zadar

23. kolovoza 2018.

 1. Obavijest o poništenju postupka javne nabave radova rekonstrukcije igrališta u MO Brodarica
 2. Zaključak o odobrenju izvođenja građevinskih radova rekonstrukcije i sanacije poljskih, šumskih i protupožarnih puteva na području Grada Zadra, Diklo – Kožino, tijekom turističke sezone 2018, Graditeljskom obrtu Knežević

24. kolovoza 2018.

 1. Zaključak o odabiru ponude društva Aces d.o.o. za nabavu dokumentacije za potrebe legalizacije JVP stanice u Gaženici
 2. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija ispred noćnog kluba „Ledana“

27. kolovoza 2018.

 1. Odluka o organizaciji i provedbi programa produženog boravka u školskoj 2018./2019. godini
 2. Zaključak o financiranju radnog mjesta stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila – logopeda za školsku 2018./2019. godinu
 3. Zaključak o financiranju izvođenja programa talijanskog jezika u prvom, drugom i trećem razredu u OŠ Stanovi za školsku 2018./2019. godinu
 4. Zaključak o financiranju izvođenja programa njemačkog jezika od prvog do trećeg razreda u OŠ Šime Budinića za školsku 2018./2019. godinu
 5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest.zem. 1043 k.o. Petrčane
 6. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao dio čest.zem. 7730/1 k.o. Zadar
 7. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnine označene kao čest.zem. 2144/219 k.o. Crno
 8. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javne površine na parkingu kod crkve sv. Marije
 9. Zaključak o davanju suglasnosti za postavljanje spomen ploče na zgradi u ulici Bartola Kašića 3, Udruzi antifašističkih boraca i antifašista grada Zadra
 10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga analize davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra za 2018. godinu - za Gradsko vijeće
 11. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ovlašćivanju Gradonačelnika za davanje izjave o osiguranju dodatnih sredstava za sufinanciranje lokalnog udjela pri uspostavi i izgradnji Centra za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ - za Gradsko vijeće
 12. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta Zadar - za Gradsko vijeće
 13. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nekretnina oznake kat.čest. 2071/1 i 2071/5, obje k.o. Zadar - za Gradsko vijeće
 14. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga obavijesti o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti obavljanja dimnjačarskih poslova na području Grada Zadra - za Gradsko vijeće
 15. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Zadra za 2018. godinu - za Gradsko vijeće
 16. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga programa utroška spomeničke rente za 2018. godinu - za Gradsko vijeće

28. kolovoza 2018.

 1. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za provedbu javne nabave radova izgradnje spoja Molatske ulice sa Skradinskom ulicom (nastavak Riječke ulice)
 2. Obavijest o poništenju postupka javne nabave usluga nadzora nad radovima na rekonstrukciji dijela ulice Put Stanova
 3. Zaključak o odabiru ponude društva D&Z d.o.o. za uslugu nadzora nad izgradnjom građevine „Rekonstrukcija dijela Ulice Nikole Tesle“
 4. Zaključak o odabiru ponude društva Via factum d.o.o. za uslugu izrade projektne dokumentacije za lokacijsku dozvolu ulice Ante Kovačića i raskrižja sa ulicom Matije Gupca
 5. Zaključak o odabiru ponude Regionalne energetske agencije Sjever za usluge izrade analize učinka uvođenja mjera regulacije prometa dostavnih vozila na području pješačke zone „Poluotok“
 6. Zaključak o povjeravanju prijevoza učenika osnovnih škola Grada Zadra za školsku 2018./2019. godinu TD „Liburnija“ d.o.o.
 7. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu - za Gradsko vijeće
 8. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Zadra za 2018. godinu - za Gradsko vijeće
 9. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i školstvu Grada Zadra za 2018. godinu, - za Gradsko vijeće
 10. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa potreba za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Zadra za 2018. godinu - za Gradsko vijeće
 11. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Zadra za 2018. godinu - za Gradsko vijeće
 12. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Zadra za 2018. godinu - za Gradsko vijeće
 13. Zaključak o odobrenju održavanja koncerta na terenima Š.C. Višnjik

29. kolovoza 2018.

 1. Obavijest o odabiru ponude društva Block – projekt d.o.o. za uslugu izrade IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Zadra
 2. Zaključak o odabiru ponude Pučkog otvorenog učilišta iz Zadra za uslugu organizacije i izvođenja programa edukacije pomoćnika u nastavi u projektu „Škola PUNa mogućnosti 4“
 3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Festival puta svile

30. kolovoza 2018.

 1. Odluka o poništenju postupka javne nabave radova rekonstrukcije Providurove palače
 2. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o vrijednosti boda komunalne naknade za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću
 3. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih događanja na terasi „Svarog bara“

31. kolovoza 2018.

 1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbene večeri na terasi i u unutarnjem prostoru caffe bara „Arkada“