Prijedlog Plana djelovanja sustava civilne zaštite Grada Zadra
Prijedlog Plana djelovanja sustava civilne zaštite Grada Zadra

Alfa Atest d.o.o. iz Splita je za potrebe Grada Zadra izradio Prijedlog Plana djelovanja civilne zaštite Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Plan), a koji, sukladno članku 17. stavku 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno gradonačelnik Grada Zadra. Plan se izrađuje i donosi na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Zadar („Glasnik Grada Zadra“, broj 7/21) koja je polazni dokument za donošenje planskih dokumenata u području civilne zaštite i koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Zadra na sjednici održanoj 2. i 3. kolovoza 2021. godine.

 Prijedlog Plana sastoji se od općeg i posebnih dijelova.

Opći dio sadrži:

  1. Upozoravanje
  2. Pripravnost
  3. Mobilizaciju (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga sustava civilne zaštite
  4. Opis područja odgovornosti nositelja izrade plana
  5. Grafički dio

Posebni dijelovi Plana sadrže razradu operativnog djelovanja sustava civilne zaštite tijekom reagiranja u velikim nesrećama i katastrofama te sadrži:

  1. Razradu mjera civilne zaštite u odnosu na vrstu ugroza koje su relevantne za Grad Zadar, a osobito postupanje u nesrećama u postrojenjima ili području postrojenja s opasnim tvarima
  2. Postupanje operativnih snaga sustava civilne zaštite Grada Zadra u otklanjanju posljedica ugroza iz vlastite procjene rizike
  3. Način zahtijevanja i pružanja pomoći između različitih razina sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi

 Grafički dio Plana sadrži karte potresnih područja za Grad Zadar, pregled kulturnih dobara, pregled vodoopskrbnih objekata, prikaz postrojenja koja koriste opasne tvari u odnosu na naselje, pregled cestovnog, željezničkog i zračnog prometa, preglede energetskog sustava, dalekovoda, transformatorskih stanica i plinovoda, pregled telekomunikacijskih sustava, pregled poljoprivrednih površina te pravaca i prometnica za evakuaciju.

U cilju da se upozna javnost sa sadržajem Plana provest će se savjetovanje s javnošću. Svrha savjetovanja je pribavljanje mišljenja, primjedbi i prijedloga građana i pravnih osoba, kako bi eventualno predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Plana i u konačnici ugrađeno u Plan djelovanja civilne zaštite Grada Zadra.

 Rok za očitovanje javnosti je zaključno s danom 15. studenog 2021. godine

 Mišljenja, primjedbe, prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca sudjelovanja javnosti na adresu e-pošte: gospodarstvo1@grad-zadar.hr