Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o osnivanju  Kulturnog vijeća Grada Zadra   
Javno savjetovanje o Nacrtu Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zadra  

Sukladno članku 36. Statuta Grada Zadra (Glasnik Grada Zadra, broj 9/09,28/10,3/13,9/14,2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21), Gradonačelnik Grada Zadra donio je Zaključak KLASA: 612-01/22-01/153 URBROJ: 2198/01-2-22-2 od 24. listopada 2022. godine, kojim se utvrđuje Nacrt Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zadra, prema tekstu u privitku.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15 i 69/22) Nacrt Odluke javno se objavljuje na stranicama Grada Zadra radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi, prijedloga i mišljenja na Nacrt Odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 27. studenog 2022. godine.

 Primjedbe, prijedlozi i mišljenja mogu se slati na e-mail adresu: kultura@grad-zadar.hr