Nabava usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače u Zadru
Nabava usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače u Zadru

Grad Zadar pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, u predmetu nabave: Nabava usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače u Zadru, evid.br. MN 050-6/18-1. Obavijest o nadmetanju objavljena je 29. siječanj 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH pod brojem 2018/S 0F2-0002189.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 21. veljače 2018. godine do 11:00 sati.

Nabava se provodi za potrebe provedbe komponente: Rekonstrukcija i revitalizacija Providurove palače u sklopu projekta "ZADAR BAŠTINI - Integrirani kulturni program Grada Zadra 2020."sufinanciranog iz operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.". 

Vezane fotografije

Nabava usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače u Zadru Nabava usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače u Zadru Nabava usluge stručnog nadzora nad rekonstrukcijom objekta Providurove palače u Zadru