Preskoči na sadržaj

Grad Zadar Vijesti

Testiranje za radno mjesto

Klasa:   112-01/12-01/02 Ur.broj: 2198/01-10-12-2 Zadar,   29. ožujka 2012.   Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje podružnica Zadar dana 28. ožujka 2012. godine...

Grad Zadar Vijesti

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Glasnik Grada Zadra br.­­­­­...

Grad Zadar Vijesti

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Glasnik Grada Zadra br.­­­­­...


Grad Zadar Vijesti

Javni natječaj za davanje u zakup javnih površina

 Na temelju članka 12. Odluke o zakupu javnih površina („Glasnik Grada Zadra“ broj 1/12), članka 1.           Odluke o planu...

Grad Zadar Vijesti

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Glasnik Grada Zadra br.­­­­­...

Grad Zadar Vijesti

Javno nadmetanje za davanje na korištenje javnih područja za postavu reklamnih panoa na području Grada Zadra

Na temelju članka 53. Odluke o reklamiranju na području Grada Zadra ("Glasnik Grada Zadra", broj 28/10 i 4/11) Gradonačelnik Grada Zadra, r a s p i s u j e    J A V N O   N A D...