Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Zadra

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 15. siječnja 2019. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu na području Grada Zadra, prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga Odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 22. siječnja 2019. godine.

 Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

mate.pincic@grad-zadar.hr