Nacrt prijedloga odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara Grada Zadra

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst), Gradonačelnika Grada Zadra, dana 24. svibnja  2019. godine,  donio je  Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnih redara Grada Zadra, prema tekstu u privitku.

Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 22. lipnja 2019. godine.

Primjedbe na nacrt odluke mogu se slati na e-mail adresu: komunalno.savjetovanje@grad-zadar.hr