Nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2023. godinu
Nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2023. godinu

Nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2023. godinu

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15-pročišćeni tekst, 3/18, 7/18-pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21), Gradonačelnik Grada Zadra, dana 4. listopada 2021. godine, donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga Odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Grada Zadra za 2023. godinu, prema tekstu u privitku. Nacrt prijedloga Odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

 

Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom 10. studenog 2021. godine.

 

Adresa e-pošte na koju se šalju očitovanja zainteresirane javnosti:

gospodarstvo1@grad-zadar.hr