Nacrt prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru
Nacrt prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13, 85/15, 69/22) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21), Zamjenik Gradonačelnika Grada Zadra, dana 26. listopada 2023. godine,  donio je Zaključak kojim se utvrđuje Nacrt prijedloga odluke o redu na pomorskom dobru, prema tekstu u privitku.

Nacrt prijedloga odluke javno se objavljuje na internetskim stranicama Grada Zadra, radi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Rok za dostavu primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga odluke je 30 dana od dana objave, odnosno do 26. studenog 2023. godine.

Primjedbe na nacrt odluke mogu se slati na e-mail adresu: komunalno.savjetovanje@grad-zadar.hr