Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
Nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

O B R A Z L O Ž E NJ E nacrta Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada  na području Grada Zadra.

 Temeljem članka 66. stavka 1. Zakona o gospodarenju otpadom, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javne usluge koja sadrži:

 1. kriterije obračuna količine miješanog komunalnog otpada
 2. standardne veličine i druga bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada
 3. najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima
 4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu
 5. područje pružanja javne usluge
 6. iznos cijene obvezne minimalne javne usluge s obrazloženjem načina na koji je određena
 7. odredbe o načinu podnošenja prigovora i postupanju po prigovoru građana na neugodu uzrokovanu sustavom sakupljanja komunalnog otpada
 8. odredbe o načinu pojedinačnog korištenje javne usluge
 9. odredbe o načinu korištenja zajedničkog spremnika. Temeljem stavka 4. istog članka, o odluci iz stavka 1. potrebno je provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.
 10. odredbe o prihvatljivom dokazu izvršenja javne usluge za pojedinog korisnika usluge
 11. način određivanja udjela korisnika usluge u slučaju kad su korisnici usluge kućanstva i pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnici i koriste zajednički spremnik, a nije postignut sporazum o njihovim udjelima
 12. odredbe o ugovornoj kazni i
 13. opće uvjete ugovora s korisnicima.

 Temeljem članka 66. stavka 4. Zakona o gospodarenju otpadom, o odluci iz stavka 1. potrebno je provesti prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u trajanju od najmanje 30 dana.

 Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15), jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

UO za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša Grada Zadra izradio je nacrt Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra (u daljnjem tekstu: Odluka).

 Budući da se Odlukom utvrđuje cijena obvezne minimalne javne usluge, prije stavljanja na javno savjetovanje, provedena je procedura sukladno Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) te je na temelju mišljenja Savjetodavnog tijela za zaštitu potrošača javnih usluga, gradonačelnik je 26. travnja 2022.g. donio Odluku o davanju suglasnosti na cijenu obvezne minimalne javne usluge predložene u Nacrtu odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Zadra, KLASA: 402-01/22-01/31, URBROJ: 2198/01-2-22-5.

 S ciljem da se širi krug zainteresiranih osoba s područja Grada Zadra uključi u pripremu konačnog nacrta Odluke provest će se savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.  Na taj se način želi upoznati javnost s nacrtom Odluke, te pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja Odluke te u konačnosti ugrađeno u odredbe Odluke.

 Rok za očitovanje zainteresirane javnosti je zaključno s danom  10.06.2022. godine

 Mišljenja, primjedbe, prijedlozi mogu se dostaviti putem Obrasca sudjelovanja javnosti ili direktno na adresu e-pošte:

okolis@grad-zadar.hr