Produljenje roka prijave na Javni poziv u sklopu projekta "POKRET 2+"
Produljenje roka prijave na Javni poziv u sklopu projekta "POKRET 2+"
Do 20.06.2024. godine

Grad Zadar produljuje rok objave Javnog poziva u sklopu projekta „POKRET 2+ Prevencija instituciOnalizacije i jačanje socijalne inKluzije kroz unaprjeđenje kvalitete pružanja usluga potpore i podRške u svakodnEvnom životu starijim osobama i osobama s invalidiTetom“ kodni broj: SF.3.4.11.01.0294, objavljenog dana 17.05.2024. godine na internetskim stranicama Grada Zadra radi iskaza interesa pripadnika ciljnih skupina za sudjelovanje na projektu (KLASA: 551-07/24-01/01, URBROJ: 2198/01-2-24-10).

Rok za podnošenje prijava produljen je zaključno do 20.06.2024. godine istekom dana.

Obavijest o produljenju roka objave Javnog poziva za iskaz interesa - POKRET 2+ dostupna je niže te na ovom linku.

Tekst javnog poziva te dokumentacija za prijavu dostupni su na ovom linku.