2. studenog

1.  Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Latica“

2. Zaključak o sklapanju Ugovora o sufinanciranju projekta uređenja vanjskog igrališta DV „Radost“, DV „Sunce“ i ŠC Višnjik

3. Zaključak o odabiru obrta „Knežević“ za izvoditelja radova sanacije puta u Istu

5. studenog

1. Obavijest o odabiru društva Atrij d.o.o. za izvoditelja usluge izmjene i dopune projektno – tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i adaptaciju Centra za mlade

6. studenog

1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu „Gladne oči“

2. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u caffe baru „Kult“

7. studenog

1. Zaključak o odabiru društva Morovnik d.o.o. za izvoditelja radova sanacije krovišta na zgradi turističkog ureda u Olibu

2. Zaključak o davanju u zakup javne površine u Ulici S. Radića, OTP banci d.d.

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi tjelesnih invalida Zadarske županije

8. studenog

1. Zaključak o pokroviteljstvu znanstvenog skupa „Petar Zoranić i hrvatska kultura“

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi Cukrići Zadar

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Klubu roditelja nedonoščadi „Palčići“

9. studenog

1. Odluka o imenovanju povjerenstva za provedbu javne nabave radova na dovršetku i dogradnji Centra “Mocire“

15. studenog

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine HGK – Županijskoj komori Zadar

16. studenog

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Udruzi „Svjetlo“

19. studenog

1. Zaključak o utvrđivanju za Nacrta prijedloga odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Zadra za 2019. godinu, za savjetovanje s javnošću

20. studenog

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga zaključka o produženju roka trajanja Konačne liste za najam stanova u vlasništvu Grada Zadra

21. studenog

1. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih manifestacija na području grada Zadra tijekom adventskog i novogodišnjeg razdoblja 2018./2019.

2. Zaključak o odobrenju produženja radnog vremena ugostiteljskim objektima tijekom adventskog i novogodišnjeg razdoblja 2018./2019.

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra

22. studenog

1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga odluke o smanjenju zakupnine za siječanj, veljaču i ožujak 2019. godine za poslovne prostore u vlasništvu Grada Zadra

2. Obavijest o odabiru društa Arhitektonski studio Rene d.o.o. za uslugu izrade izmjene i dopune projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju Ulice Bedemi zadarskih pobuna

3. Obavijest o odabiru društva Stipčević d.o.o. za izvoditelja radova izgradnje pristupne ceste prema Punti Radman

23. studenog

1. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine društvu Trikstr d.o.o.

2. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra – otvorenje Adventa

3. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Turističkoj zajednici Grada Zadra – Kampo Kadvent

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Hrvatskoj katoličkoj udruzi medicinskih sestara i tehničara

27. studenog

1. Odluka o ustupanju na upravljanje javne površine čest.zem. 2380/24 k.o. Zadar - na lokaciji Melada, T.D. Tržnica Zadar d.o.o.

2. Zaključak o sufinanciranju manifestacije „Naši mali gušti 2018.“

3. Zaključak o odobrenju održavanja manifestacija u prostoru i na terasi caffe barova „Kult“ i “Dišpet“

4. Zaključak o odobrenju korištenja javne površine Medicinskoj školi Ante Kuzmanića

28. studenog

1. Zaključak o davanju suglasnosti TD „Čistoća“ d.o.o. na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zadra

2. Obavijest o odabiru društva D&Z d.o.o. za izvoditelja usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i uređenje dijela Ulice Krešimirova obala

29. studenog

1. Odluka o upućivanju na javnu raspravu Strateške procjene utjecaja na okoliš Prometnog masterpalana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija i Nacrta prijedloga Prometnog masterplana funkcionalne regije Sjeverna Dalmacija

2. Obavijest o odabiru društva Rene d.o.o. za izvoditelja usluge izrade projektne dokumentacije za izgradnju šetnice, plaže i zaštitne kamene školjere na dijelu obalnog pojasa Diklo

3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta prijedloga odluke o komunalnoj naknadi za savjetovanje s javnošću

4. Zaključak o odabiru obrta Centar Arka za izvoditelja Supervizijskih radionica za pomoćnike u nastavi i edukacija za roditelje u okviru projekta „Škola PUNamogućnosti 4“

5. Zaključak o odobrenju održavanja glazbenih večeri u restoranu „Gladne oči“

30. studenog

1. Pravilnik o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobih podataka fizičkih osoba

2. Zaključak o utvrđivanju liste deficitarnih zvanja/studija za akademsku 2018./2019. godinu

3. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija za školsku/akademsku 2018./2019. godinu

4. Zaključak o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja u akademskoj 2018./2019. godini

5. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu postupka dodjele stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja